Evaluare nationala 2016 - Limba si literatura romana

Evaluare nationala 2016 - Limba si literatura romana

In stoc

 8.50 RON17.00 RON -50%

CITESTE CATEVA PAGINI

Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special.
Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi culturale întrun text, exprimânduţi impresiile şi preferinţele.
Capitolul al II-lea propune sarcini diverse pentru formarea competenţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte argumentative. În Capitolul al III-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei.
În sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în redactarea de mesaje scrise.
Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Vei găsi în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute după aceeaşi structură şi respectând programa din acest an. Prin testele acestea vei putea să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, putând să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele.
Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua.
Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia claselor V-VIII – individual sau la clasă – această carte îţi va fi un util şi plăcut ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea spune: ACUM ŞTIU!
Cuprins:
 • ARGUMENT
 • PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-2016
 • CALENDARUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2016
 • CAPITOLUL I – RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR / NONLITERAR
 • TEXTUL LITERAR CULT
 • Opera narativă
 • Structura operei literare
 • Moduri de expunere
 • Naraţiunea
 • Descrierea
 • Dialogul
 • Îmbinarea modurilor de expunere
 • Structura operei literare epice. Inserţia. Înlănţuirea. Alternanţa
 • Construcţia personajului
 • Specii epice culte
 • Schiţa
 • Nuvela
 • Schiţa şi Nuvela
 • Fabula (I)
 • Fabula. Alegoria (II)
 • Romanul
 • Opera lirică – trăsături generale
 • Metafora
 • Valoarea artistică a sunetelor
 • Interogaţia retorică
 • Invocaţia
 • Specii lirice culte
 • Pastelul (I)
 • Pastelul (II)
 • Opera dramatică
 • TEXTUL LITERAR POPULAR
 • Specii literare populare
 • Basmul popular
 • Balada populară
 • Doina populară
 • Speciile genului epic - Schemă recapitulativă
 • Speciile genului liric - Schemă recapitulativă
 • TEXTUL NONLITERAR
 • Textul nonliterar – Trăsături
 • Textul jurnalistic
 • Articolul de ziar / de revistă
 • Textul argumentativ
 • CAPITOLUL al II-lea – SCRIEREA DESPRE TEXTUL LITERAR / NONLITERAR
 • Realizarea planului unui eseu/ a unui eseu
 • Schiţa
 • Realizarea unui eseu după un plan sugerat. Compunerea de argumentare/ încadrare în genul/specia corespunzătoare
 • Opera lirică
 • Genul liric - compunere model
 • Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere lirice - compunere model
 • Opera narativă
 • Genul epic - compunere model
 • Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere epice - compunere model
 • Opera dramatică
 • Genul dramatic - compunere model
 • Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere dramatice - compunere model
 • Explicaţia titlului - compunere model
 • Nuvela
 • Nuvela - compunere model
 • Pastelul
 • Pastelul - compunere model
 • Fabula
 • Fabula - compunere model
 • Basmul
 • Basmul - compunere model
 • Schiţa
 • Schiţa - compunere model
 • Romanul
 • Romanul - compunere model
 • Doina populară
 • Doina populară - compunere model
 • Balada populară
 • Balada populară - compunere model
 • Realizarea rezumatului unei opere literare sau nonliterare
 • Caracterizarea personajelor
 • Caracterizarea unui personaj literar - compunere model
 • Structura textului argumentativ
 • Opera populară
 • Opera populară - compunere model
 • Dialogul
 • Dialogul - compunere model
 • Descrierea
 • Descrierea literară - compunere model
 • Naraţiunea
 • Naraţiunea - compunere model
 • Redactarea unui articol de ziar/de revistă
 • Redactarea ştirii
 • CAPITOLUL al III-lea – FOLOSIREA CORECTĂ A LIMBII ROMÂNE
 • VOCABULAR
 • FONETICA
 • VERBUL
 • SUBSTANTIVUL. ARTICOLUL
 • ADJECTIVUL
 • PRONUMELE
 • NUMERALUL
 • PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE
 • SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
 • Părţile de propoziţie
 • Predicatul şi propoziţia predicativă (PR)
 • Subiectul şi propoziţia subiectivă (SB)
 • Atributul şi propoziţia atributivă (AT)
 • Complementele direct şi indirect. Propoziţiile completivă directă (CD) şi completivă indirectă
 • Complementele şi propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp şi de mod (CL, CT, CM)
 • Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală (CZ)
 • Propoziţia subordonată circumstanţială de scop (CS)
 • Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională (CŢ)
 • Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă (CV)
 • Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă (CNS)
 • SEMNE DE ORTOGRAFIE ŞI DE PUNCTUAŢIE
 • CAPITOLUL AL IV-LEA – MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
 • VARIANTE DIN CONCURS, MODELE OFERITE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI (2010 – 2015)
 • Testele 1 – 46
 • RĂSPUNSURI
 • BIBLIOGRAFIE
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a – 2016 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are, în cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie. Prezenta programă pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competenţele de evaluat sunt ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini formate în clasele a V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea naţională vor evalua atât competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, conform programei şcolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării cu nr. 5097/ din 09.09.2009), cât şi conţinuturile din programele şcolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a. Prin evaluarea naţională la limba şi literatura română, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba română (Elemente de construcţie a comunicării), se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare. În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar sau la o specie literară), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.) Pentru competenţele de receptare şi de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activităţi specifice şi vor realiza evaluarea de parcurs a progresului elevilor. II. COMPETENŢE DE EVALUAT Tabelul de mai jos cuprinde competenţele generale care vizează receptarea şi producerea mesajelor scrise din programa şcolară pentru clasa a VIII-a (Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor în competenţele specifice şi conţinuturile asociate, din programele şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. 1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 1.1. Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date - idei principale, idei secundare; ordinea logică şi temporală a ideilor /a întâmplărilor dintr-un text; - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog); - structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor, relaţiile dintre personaje, naratorul) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta; eul liric); - subiectul operei literare, momentele subiectului; - procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia, metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză); - sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat; - elemente de versificaţie (măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa); - trăsăturile specifice genului epic, liric și dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere; - trăsături ale speciilor literare: schiţa, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populară, balada populară; - texte literare (populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii); texte nonliterare. 1.2. Sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei - arhaisme, regionalisme şi neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obţinute prin schimbarea valorii gramaticale/ conversiune; - categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; construcţii pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte diferite; - mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului; - ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat; - despărţirea cuvintelor în silabe; - semne de punctuație: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima, punctul și virgula, linia de pauză; - semne ortografice: cratima, punctul; - valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical şi morfosintactic) într-un text dat; elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia; - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice; - elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei (probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii principale şi subordonatele indicate de programa şcolară; propoziția regentă, elementul regent, cuvintele și construcțiile incidente; relaţii sintactice; topică şi punctuaţie; valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat); 1.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele - elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea; 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse 2.1. Redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă - elemente de redactare a unor compuneri pe o anumită temă/ urmărind un plan dat sau conceput de elev; părţile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o temă dată; structurarea detaliilor în jurul ideii principale; dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă; - redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenţierea unor trăsături ale unui obiect (peisaj, operă de artă, persoană) - într-o descriere; - redactarea unor scurte naraţiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative (susținerea preferințelor și a opiniilor); redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat, caracterizare de personaj; - motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar; - prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului, semnificaţia titlului, procedeele de expresivitate artistică învățate şi semnificaţiile/mesajului din fragmentul dat; - exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere; aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere; 2.2 Utilizarea în redactarea unui text propriu a cunostinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie - elemente de lexic studiate în clasele V - VIII; - aplicarea corectă a cunostinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă; - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei (coordonare, subordonare, incidenţă); - enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi propoziţii studiate (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă, subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă; atributul şi propoziţia subordonată atributivă; complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă; complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă; complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop); propoziția subordonată circumstanțială condițională, cencesivă, consecutivă; expansiunea şi contragerea.

Review-uri: 1