Matematica – Evaluarea Nationala – clasa a VIII-a

Matematica – Evaluarea Nationala – clasa a VIII-a

In stoc

15.60 RON24.00 RON -35%

CITESTE CATEVA PAGINI

Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru evaluarea naţională în vederea admiterii în liceu sau pentru recapitulări şi evaluări curente şi finale, fiind în conformitate cu programele şcolare actuale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Evaluarea naţională a elevilor din clasa a VIII-a reprezintă un eveniment deosebit în viaţa unui adolescent. Dificultatea testului nu constă numai în natura subiectelor, ci mai ales în încărcătura psihică, cauzată de consecinţele finalizării testării, punctajul obţinut având o pondere însemnată în acceptarea la liceul dorit (80%).
Structura cărţii pe ani de studiu permite actualizarea şi fixarea într-un timp scurt şi în mod sistematic a cunoştinţelor acumulate în clasele V–VIII prin breviarele realizate la fiecare noţiune semnificativă din Programa de Evaluare Naţională în vigoare. De asemenea, lucrarea poate fi utilizată zilnic în pregătirea curentă a elevilor precum şi pentru evaluarea sumativă începând cu clasa a V-a.
Primele 123 teste sunt grupate pe clase, şi cuprind probleme care asigură parcurgerea conţinutului programei pentru Evaluarea Naţională elaborată de M.E.N., iar următoarele 50 de teste sunt modele asemănătoare cu cele pe care elevii le vor întâlni pe foaia de examen. Lucrarea oferă:
123 de teste pentru recapitulare şi aprofundare structurate pe clase şi capitole în concordanţă cu programa în vigoare;
50 Modele de teste pentru Evaluarea Naţională elaborate după modelul M.E.N. care pot fi parcurse astfel:
– 16 variante până la 20 Decembrie
– 11 variante până la 1 Aprilie
– 23 de variante până la 10 Iunie
Parcurgerea gradată a conţinutului programei actuale, oferă atât elevilor cât şi profesorilor care le îndrumă pregătirea, o eficientă recapitulare sistematică a noţiunilor studiate în cei patru ani de gimnaziu; exerciţiile şi problemele sunt astfel grupate încât să asigure o pregătire gradată şi din punct de vedere al dificultăţii.
Testele din lucrare constituie totodată modele de subiecte şi pentru evaluări curente, semestriale sau finale pentru toate clasele din gimnaziu.
Exerciţiile şi problemele din teste sunt însoţite de răspunsuri şi chiar rezolvări complete, astfel încât să poată fi utilizate în activitatea independentă a elevilor şi să permită autoevaluarea.
Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre tuturor colaboratorilor pentru observaţiile, sugestiile şi recomandările ce au contribuit la îmbunătăţirea lucrării.

Cuprins:

CAPITOLUL I. RECAPITULARE ŞI APROFUNDARE
CLASA a V-a. ARITMETICĂ
Numere naturale. Mulţimi
Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, +. Fracţii ordinare. Fracţii zecimale
Elemente de geometrie și unităţi de măsură

CLASA a VI-a. ARITMETICĂ. ALGEBRĂ
Numere naturale. Divizibilitatea în 
Mulțimea numerelor raţionale pozitive
Rapoarte şi proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiilor; proporţii derivate; aflarea unui termen necunoscut dintr-o propoziţie
Mărimi direct proporţionale şi mărimi invers proporţionale
Regula de trei simplă. Grafice
Procente. Probleme. Calculul probabilităţii realizării unui eveniment
Numere întregi

CLASA a VII-a. ALGEBRĂ
Mulţimea numerelor raţionale. Modul. Ordonare. Operaţii. Ecuaţii în . Probleme
Mulțimea numerelor reale. Modul. Comparare și ordonare. Aproximări. Reguli de calcul cu radicali. Operații. Raționalizarea numitorului
Media aritmetică a n numere reale, n  2. Media geometrică a două numere reale pozitive
Calcul algebric. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
Formule de calcul prescurtat
Descompunerea în factori utilizând reguli de calcul în 
Ecuaţii în de forma ax + b = 0, unde a, b  . Inecuații de forma ax + b > 0 (<, , ), cu a, b   și x  . Ecuații de forma x2 = a, unde a  +
Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor
Elemente de organizare a datelor. Produsul cartezian a două mulțimi nevide
Sistem ortogonal de coordonate. Dependențe funcționale. Probabilități

CLASA a VIII-a. ALGEBRĂ
Numere reale.       . Modulul unui număr real. Compararea și ordonarea numerelor reale. Aproximarea numerelor reale
Intervale de numere reale. Proprietăţile relaţiei de inegalitate (ordine) în 
Operaţii cu numere reale. Raționalizarea numitorului
Formule de calcul prescurtat
Descompunerea în factori
Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Amplificarea şi simplificarea rapoartelor
Operaţii cu rapoarte de numere reale
Funcţii
Ecuaţii de forma ax + b = 0, a  *, b  . Ecuaţii echivalente
Ecuația de forma ax + by + c = 0, a, b  . Sisteme de ecuaţii
Ecuația de forma ax2 + bx + c = 0, a, b, c  , a  0
Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor și a sistemelor de ecuații

GEOMETRIE
CLASA a VI-a
Punctul, dreapta, planul, semidreapta, segmentul de dreaptă, unghiul
Congruenţa triunghiurilor
Perpendicularitate. Cazurile de congruenţă pentru triunghiurile dreptunghice. Mediatoarea unui segment. Concurenţa mediatoarelor şi a bisectoarelor într-un triunghi
Drepte paralele. Suma unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi
Proprietăți ale triunghiurilor. Triunghiul isoscel. Triunghiul echilateral. Proprietăţi. Concurenţa înălţimilor şi a medianelor unui triunghi

CLASA a VII-a
Patrulaterul convex. Paralelogramul. Dreptunghiul. Rombul. Pătratul
Trapezul
Segmente proporționale. Teorema paralelelor echidistante. Teorema lui Thales şi reciproca ei
Linia mijlocie în triunghi. Linia mijlocie în trapez
Asemănarea triunghiurilor. Teorema fundamentală a asemănării. Criteriile de asemănare a triunghiurilor
Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic
Sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuțit. Rezolvarea triunghiului dreptunghic
Aria triunghiului. Aria patrulaterului convex
Cercul
Lungimea cercului. Aria discului
Poligoane regulate

Clasa a VIII-a
Puncte. Drepte. Plane
Paralelism în spaţiu
Dreaptă perpendiculară pe un plan. Teorema celor trei perpendiculare (T.3.). Distanţa de la un punct la o dreaptă
Proiecţii ortogonale pe un plan. Oblice. Distanţa de la un punct la un plan. Unghiul unei drepte cu un plan
Unghi diedru. Plane perpendiculare
Paralelipipedul dreptunghic. Prisma dreaptă cu baza un pătrat (patrulateră regulată)
Cubul
Prisma triunghiulară regulată. Prisma hexagonală regulată
Piramida patrulateră regulată
Piramida triunghiulară regulată
Tetraedrul regulat
Piramida hexagonală regulată
Trunchiul de piramidă patrulateră regulată.
Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată
Cilindrul circular drept
Conul circular drept
Trunchiul de con circular drept
Sfera

CAPITOLUL II
50 MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ STRUCTURATE DUPĂ MODELUL M.E.N.
16 MODELE DE TESTE CARE POT FI PARCURSE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUNII DECEMBRIE
11 MODELE DE TESTE CARE POT FI PARCURSE PÂNĂ LA 1 APRILIE
23 MODELE DE TESTE CARE POT FI PARCURSE PÂNĂ LA 10 IUNIE

RĂSPUNSURI, INDICAŢII, SOLUŢII, COMENTARII. BAREME DE EVALUARE ŞI NOTARE

Review-uri: 0